A N Z E I G E

[NB] NJPW "G1 Climax 23" Results vom 01.-11.08.2013

 • Wer gewinnt den G1 Climax 2013? 26

  1. Hiroshi Tanahashi (3) 12%
  2. Kazuchika Okada (1) 4%
  3. Togi Makabe (0) 0%
  4. Katsuyori Shibata (7) 27%
  5. Hirooki Goto (1) 4%
  6. Satoshi Kojima (0) 0%
  7. Tomohiro Ishii (0) 0%
  8. Lance Archer (0) 0%
  9. Davey Boy Smith Jr. (0) 0%
  10. Prince Devitt (6) 23%
  11. Yuji Nagata (0) 0%
  12. Shinsuke Nakamura (4) 15%
  13. Minoru Suzuki (0) 0%
  14. Hiroyoshi Tenzan (0) 0%
  15. Tetsuya Naito (3) 12%
  16. Toru Yano (0) 0%
  17. Yujiro Takahashi (0) 0%
  18. Shelton Benjamin (0) 0%
  19. Karl Anderson (1) 4%
  20. Kota Ibushi (0) 0%

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 1" Results vom 01.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 1"
  01. August 2013
  Hamamatsu - 3.200 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block B
  Kota Ibushi besiegt Toru Yano (7:32)

  G1 Climax 23 - Block A
  Lance Archer besiegt Tomohiro Ishii (10:43)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shelton Benjamin besiegt Hiroyoshi Tenzan (8:20)

  G1 Climax 23 - Block A
  Katsuyori Shibata besiegt Davey Boy Smith Jr. (9:06)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yujiro Takahashi besiegt Tetsuya Naito (9:30)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata besiegt Minoru Suzuki (14:34)

  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe besiegt Hirooki Goto (11:20)

  G1 Climax 23 - Block B
  Karl Anderson besiegt Shinsuke Nakamura (12:54)

  G1 Climax 23 - Block A
  Satoshi Kojima besiegt Hiroshi Tanahshi (16:07)

  G1 Climax 23 - Block A
  Prince Devitt besiegt Kazuchika Okada (12:56)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Lance Archer [2]
  1. Katsuyori Shibata [2}
  1. Togi Makabe [2]
  1. Satoshi Kojima [2]
  1. Prince Devitt [2]
  6. Tomohiro Ishii [0]
  6. Davey Boy Smith Jr. [0]
  6. Hirooki Goto
  6. Hiroshi Tanahashi [0]
  6. Kazuchika Okada [0]


  Block B
  1. Kota Ibushi [2]
  1. Hiroyoshi Tenzan [2]
  1. Yujiro Takahashi [2]
  1. Yuji Nagata [2]
  1. Karl Anderson [2]
  6. Toru Yano [0]
  6. Shelton Benjamin [0]
  6. Tetsuya Naito [0]
  6. Minoru Suzuki [0]
  6. Shinsuke Nakamura [0]


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 2" Results vom 02.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 2"
  02. August 2013
  Tokyo, Korakuen Hall - 2.015 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block B
  Karl Anderson [2] besiegt Shelton Benjamin [2] (6:28)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yujiro Takahashi [2] besiegt Hiroyoshi Tenzan [0] (9:07)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata [2] besiegt Toru Yano [0] (6:46)

  G1 Climax 23 - Block A
  Lance Archer [2] besiegt Prince Devitt [2] (8:14)

  G1 Climax 23 - Block A
  Satoshi Kojima [2] besiegt Katsuyori Shibata [2] (9:40)

  G1 Climax 23 - Block A
  Davey Boy Smith Jr. [0] besiegt Togi Makabe [2] (10:13)

  G1 Climax 23 - Block B
  Kota Ibushi [2] besiegt Tetsuya Naito [0] (13:16)

  G1 Climax 23 - Block B
  Minoru Suzuki [0] besiegt Shinsuke Nakamura [0] (13:44)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hirooki Goto [0] besiegt Kazuchika Okada [0] (12:43)

  G1 Climax 23 - Block A
  Tomohiro Ishii [0] besiegt Hiroshi Tanahashi [0] (17:42)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Lance Archer [4]
  1. Satoshi Kojima [4]
  3. Katsuyori Shibata [2}
  3. Togi Makabe [2]
  3. Prince Devitt [2]
  3. Tomohiro Ishii [2]
  3. Davey Boy Smith Jr. [2]
  3. Hirooki Goto [2]
  9. Hiroshi Tanahashi [0]
  9. Kazuchika Okada [0]


  Block B
  1. Kota Ibushi [4]
  1. Yujiro Takahashi [4]
  1. Yuji Nagata [4]
  1. Karl Anderson [4]
  5. Shelton Benjamin [2]
  5. Minoru Suzuki [2]
  7. Toru Yano [0]
  7. Hiroyoshi Tenzan [0]
  7. Tetsuya Naito [0]
  7. Shinsuke Nakamura [0]


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 3" Results vom 03.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 3"
  03. August 2013
  Aichi - 7.500 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block B
  Kota Ibushi [4] besiegt Karl Anderson [4] (9:52)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yujiro Takahashi [4] besiegt Shelton Benjamin [2] (7:58)

  G1 Climax 23 - Block A
  Prince Devitt [2] besiegt Tomohiro Ishii [2] (10:28)

  G1 Climax 23 - Block B
  Hiroyoshi Tenzan [0] besiegt Minoru Suzuki [2] (11:46)

  G1 Climax 23 - Block B
  Tetsuya Naito [0] besiegt Yuji Nagata [4] (11:40)

  G1 Climax 23 - Block A
  Kazuchika Okada [0] besiegt Lance Archer [4] (11:26)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shinsuke Nakamura [0] besiegt Toru Yano [0] (11:36)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hirooki Goto [2] besiegt Satoshi Kojima [4] (13:07)

  G1 Climax 23 - Block A
  Katsuyori Shibata [2] besiegt Togi Makabe [2] (7:23)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [0] besiegt Davey Boy Smith Jr. [2] (14:35)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Lance Archer [4]
  1. Satoshi Kojima [4]
  1. Katsuyori Shibata [4]
  1. Hirooki Goto [4]
  1. Prince Devitt [4]
  6. Tomohiro Ishii [2]
  6. Davey Boy Smith Jr. [2]
  6. Togi Makabe [2]
  6. Hiroshi Tanahashi [2]
  6. Kazuchika Okada [2]


  Block B
  1. Kota Ibushi [6]
  1. Yujiro Takahashi [6]
  3. Yuji Nagata [4]
  3. Karl Anderson [4]
  5. Shelton Benjamin [2]
  5. Minoru Suzuki [2]
  5. Hiroyoshi Tenzan [2]
  5. Tetsuya Naito [2]
  5. Shinsuke Nakamura [2]
  10. Toru Yano [0]


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 4" Results vom 04.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 4"
  04. August 2013
  Osaka - 6.700 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block B
  Toru Yano [0] besiegt Yujiro Takahashi [6] (7:04)

  G1 Climax 23 - Block B
  Karl Anderson [4] besiegt Hiroyoshi Tenzan [2] (9:55)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shelton Benjamin [2] besiegt Yuji Nagata [4] (8:17)

  G1 Climax 23 - Block A
  Davey Boy Smith Jr. [2] besiegt Satoshi Kojima [4] (11:43)

  G1 Climax 23 - Block A
  Tomohiro Ishii [2] besiegt Katsuyori Shibata [4] (12:17)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hirooki Goto [4] besiegt Lance Archer [4] (8:35)

  G1 Climax 23 - Block B
  Tetsuya Naito [2] besiegt Minoru Suzuki [2] (16:19)

  G1 Climax 23 - Block A
  Prince Devitt [4] besiegt Hiroshi Tanahashi [2] (11:07)

  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe [2] besiegt Kazuchika Okada [2] (13:55)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shinsuke Nakamura [2] besiegt Kota Ibushi [6] (19:18)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Hirooki Goto [6]
  1. Prince Devitt [6]
  3. Lance Archer [4]
  3. Satoshi Kojima [4]
  3. Katsuyori Shibata [4]
  3. Tomohiro Ishii [4]
  3. Davey Boy Smith Jr. [4]
  3. Togi Makabe [4]
  9. Hiroshi Tanahashi [2]
  9. Kazuchika Okada [2]


  Block B
  1. Kota Ibushi [6]
  1. Yujiro Takahashi [6]
  1. Karl Anderson [6]
  4. Yuji Nagata [4]
  4. Tetsuya Naito [4]
  4. Shinsuke Nakamura [4]
  4. Shelton Benjamin [4]
  8. Minoru Suzuki [2]
  8. Hiroyoshi Tenzan [2]
  8. Toru Yano [2]


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 5" Results vom 06.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 5"
  06. August 2013
  Ishikawa - 2.000 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block A
  Satoshi Kojima [4] besiegt Tomohiro Ishii [4] (11:20)

  G1 Climax 23 - Block B
  Hiroyoshi Tenzan [2] besiegt Toru Yano [2] (8:39)

  G1 Climax 23 - Block A
  Katsuyori Shibata [4] besiegt Lance Archer [4] (6:41)

  G1 Climax 23 - Block B
  Tetsuya Naito [4] besiegt Shelton Benjamin [4] (8:36)

  G1 Climax 23 - Block B
  Minoru Suzuki [2] besiegt Karl Anderson [6] (10:40)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata [4] besiegt Kota Ibushi [6] (13:49)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shinsuke Nakamura [4] besiegt Yujiro Takahashi [6] (10:47)

  G1 Climax 23 - Block A
  Kazuchika Okada [2] besiegt Davey Boy Smith Jr. [4] (13:33)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hirooki Goto [6] besiegt Prince Devitt [6] (8:04)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [2] besiegt Togi Makabe [4] (13:37)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Hirooki Goto [8]
  2. Prince Devitt [6]
  2. Satoshi Kojima [6]
  2. Katsuyori Shibata [6]
  5. Lance Archer [4]
  5. Tomohiro Ishii [4]
  5. Davey Boy Smith Jr. [4]
  5. Togi Makabe [4]
  5. Hiroshi Tanahashi [4]
  5. Kazuchika Okada [4]


  Block B
  1. Kota Ibushi [6]
  1. Yujiro Takahashi [6]
  1. Karl Anderson [6]
  1. Yuji Nagata [6]
  1. Tetsuya Naito [6]
  1. Shinsuke Nakamura [6]
  7. Shelton Benjamin [4]
  7. Minoru Suzuki [4]
  7. Hiroyoshi Tenzan [4]
  10. Toru Yano [2]


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 6" Results vom 07.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 6"
  07. August 2013
  Sendai - 2.950 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block B
  Shelton Benjamin [4] besiegt Kota Ibushi [6] (10:20)

  G1 Climax 23 - Block B
  Toru Yano [2] besiegt Karl Anderson [6] (7:24)

  G1 Climax 23 - Block A
  Davey Boy Smith Jr. [4] besiegt Tomohiro Ishii [4] (11:17)

  G1 Climax 23 - Block B
  Minoru Suzuki [4] besiegt Yujiro Takahashi [6] (10:31)

  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe [4] besiegt Lance Archer [4] (9:07)

  G1 Climax 23 - Block B
  Hiroyoshi Tenzan [4] besiegt Tetsuya Naito [6] (12:20)

  G1 Climax 23 - Block A
  Prince Devitt [6] besiegt Satoshi Kojima [6] (9:02)

  G1 Climax 23 - Block A
  Kazuchika Okada [4] besiegt Katsuyori Shibata [6] (9:13)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shinsuke Nakamura [6] besiegt Yuji Nagata [6] (13:55)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [4] besiegt Hirooki Goto [8] (15:30)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Hirooki Goto [8]
  1. Prince Devitt [8]
  3. Satoshi Kojima [6]
  3. Katsuyori Shibata [6]
  3. Davey Boy Smith Jr. [6]
  3. Togi Makabe [6]
  3. Hiroshi Tanahashi [6]
  3. Kazuchika Okada [6]
  9. Lance Archer [4]
  9. Tomohiro Ishii [4]


  Block B
  1. Shinsuke Nakamura [8]
  2. Kota Ibushi [6]
  2. Yujiro Takahashi [6]
  2. Karl Anderson [6]
  2. Yuji Nagata [6]
  2. Tetsuya Naito [6]
  2. Shelton Benjamin [6]
  2. Minoru Suzuki [6]
  2. Hiroyoshi Tenzan [6]
  10. Toru Yano [4]


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 7" Results vom 08.08.2013 / Goto und Tenzan verletzt ausgeschieden

  Vor dem 7. Tag des diesjährigen G1 Climax mussten sich zwei Teilnehmer verletzungsbedingt vom Turnier zurückziehen. Hirooki Goto und Hiroyoshi Tenzan werden somit für den Rest der Tour ausfallen. Ihre Gegner an den noch verbleidenden Turniertagen erhalten kampflos den Sieg und 2 Punkte zugesprochen.

  Hirooki Goto lag nach dem 6. Tag mit 4 Siegen und 2 Niederlagen auf dem geteilten 1. Platz in Block A. Hiroyoshi Tenzan konnte in Block B bisher 3 Kämpfe für sich entscheiden, womit er hinter Shinsuke Nakamura auf einem geteilten 2. Platz lag.


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 7"
  08. August 2013
  Yokohama - 5.500 Zuschauer


  Takashi Iizuka & YOSHI-HASHI besiegen Tomoaki Honma & Captain New Japan (8:41)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yujiro Takahashi [6] besiegt Kota Ibushi [6] (8:45)

  G1 Climax 23 - Block B
  Karl Anderson [6] besiegt Yuji Nagata [6] (10:09)

  G1 Climax 23 - Block A
  Katsuyori Shibata [6] besiegt Prince Devitt [8] (6:56)

  G1 Climax 23 - Block A
  Kazuchika Okada [6] besiegt Tomohiro Ishii [4] (11:21)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shinsuke Nakamura [8] besiegt Hiroyoshi Tenzan [6] durch Nichtantritt

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [6] besiegt Lance Archer [4] (10:56)

  G1 Climax 23 - Block B
  Toru Yano [4] besiegt Tetsuya Naito [6] (9:26)

  G1 Climax 23 - Block A
  Davey Boy Smith Jr. [6] besiegt Hirooki Goto [8] durch Nichtantritt

  G1 Climax 23 - Block B
  Minoru Suzuki [6] besiegt Shelton Benjamin [6] (8:42)

  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe [6] besiegt Satoshi Kojima [6] (15:40)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Hirooki Goto [8]*
  1. Prince Devitt [8]
  1. Katsuyori Shibata [8]
  1. Davey Boy Smith Jr. [8]
  1. Togi Makabe [8]
  1. Hiroshi Tanahashi [8]
  1. Kazuchika Okada [8]
  8. Satoshi Kojima [6]
  9. Lance Archer [4]
  9. Tomohiro Ishii [4]


  Block B
  1. Shinsuke Nakamura [10]
  2. Minoru Suzuki [8]
  2. Yujiro Takahashi [8]
  2. Karl Anderson [8]
  5. Yuji Nagata [6]
  5. Tetsuya Naito [6]
  5. Shelton Benjamin [6]
  5. Kota Ibushi [6]
  5. Hiroyoshi Tenzan [6]*
  5. Toru Yano [6]


  * verletzungsbedingt vom Turnier zurückgezogen


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 8" Results vom 10.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 8"
  10. August 2013
  Tokyo, Ryogoku Kokugikan - 8.200 Zuschauer


  YOSHI-HASHI & Takashi Iizuka besiegen KUSHIDA & Captain New Japan (8:04)

  G1 Climax 23 - Block A
  Davey Boy Smith Jr. [8] besiegt Prince Devitt [8] (7:26)

  G1 Climax 23 - Block B
  Karl Anderson [8] besiegt Yujiro Takahashi [8] (7:00)

  G1 Climax 23 - Block A
  Lance Archer [4] besiegt Satoshi Kojima [6] (12:38)

  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata [6] besiegt Hiroyoshi Tenzan [6] durch Nichtantritt

  G1 Climax 23 - Block B
  Shelton Benjamin [6] besiegt Toru Yano [6] (7:35)

  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe [8] besiegt Tomohiro Ishii [4] (14:00)

  G1 Climax 23 - Block B
  Minoru Suzuki [8] besiegt Kota Ibushi [6] (13:37)

  G1 Climax 23 - Block A
  Katsuyori Shibata [8] besiegt Hirooki Goto [8] durch Nichtantritt

  G1 Climax 23 - Block B
  Tetsuya Naito [6] besiegt Shinsuke Nakamura [10] (14:50)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [8] vs. Kazuchika Okada [8] endet in einem 30 Minute Time Limit Draw


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Katsuyori Shibata [10]
  1. Davey Boy Smith Jr. [10]
  1. Togi Makabe [10]
  4. Hiroshi Tanahashi [9]
  4. Kazuchika Okada [9]
  6. Hirooki Goto [8]*
  6. Prince Devitt [8]
  8. Satoshi Kojima [6]
  8. Lance Archer [6]
  10. Tomohiro Ishii [4]


  Block B
  1. Shinsuke Nakamura [10]
  1. Minoru Suzuki [10]
  1. Karl Anderson [10]
  4. Yujiro Takahashi [8]
  4. Yuji Nagata [8]
  4. Tetsuya Naito [8]
  4. Shelton Benjamin [8]
  8. Kota Ibushi [6]
  8. Hiroyoshi Tenzan [6]*
  8. Toru Yano [6]


  * verletzungsbedingt vom Turnier zurückgezogen  Abschließend noch die Card für den morgigen, finalen, Tag des Turniers:

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 9"
  11. August 2013
  Tokyo, Ryogoku Kokugikan


  G1 Climax 23 - Block B
  Hiroyoshi Tenzan [6] vs. Kota Ibushi [6]

  G1 Climax 23 - Block A
  Hirooki Goto [8] vs. Tomohiro Ishii [4]

  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata [8] vs. Yujiro Takahashi [8]

  G1 Climax 23 - Block B
  Toru Yano [6] s. Minoru Suzuki [10]

  G1 Climax 23 - Block B
  Shinsuke Nakamura [10] vs. Shelton Benjamin [8]

  G1 Climax 23 - Block B
  Tetsuya Naito [8] vs. Karl Anderson [10]

  G1 Climax 23 - Block A
  Lance Archer [6] vs. Davey Boy Smith Jr. [10]

  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe [10] vs. Prince Devitt [8]

  G1 Climax 23 - Block A
  Satoshi Kojima [6] vs. Kazuchika Okada [9]

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [9] vs. Katsuyori Shibata [10]

  Kota Ibushi, Akebono & Kazushi Sakuraba vs. Tomohiro Ishii, Takashi Iizuka & YOSHI-HASHI

  G1 Climax 23 - Final Match
  #1 Block A vs. #1 Block B


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 9" Results vom 11.08.2013

  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 9"
  11. August 2013
  Tokyo, Ryogoku Kokugikan - 11.500 Zuschauer


  G1 Climax 23 - Block B
  Kota Ibushi [6] besiegt Hiroyoshi Tenzan [6] durch Nichtantritt

  G1 Climax 23 - Block A
  Tomohiro Ishii [4] besiegt Hirooki Goto [8] durch Nichtantritt

  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata [8] besiegt Yujiro Takahashi [8] (9:06)

  G1 Climax 23 - Block B
  Toru Yano [6] besiegt Minoru Suzuki [10] (9:23)

  G1 Climax 23 - Block B
  Shelton Benjamin [8] besiegt Shinsuke Nakamura [10] (10:34)

  G1 Climax 23 - Block B
  Tetsuya Naito [8] besiegt Karl Anderson [10] (13:11)

  G1 Climax 23 - Block A
  Lance Archer [6] besiegt Davey Boy Smith Jr. [10] (14:37)

  G1 Climax 23 - Block A
  Prince Devitt [8] besiegt Togi Makabe [10] (8:43)

  G1 Climax 23 - Block A
  Satoshi Kojima [6] besiegt Kazuchika Okada [9] (11:56)

  G1 Climax 23 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [9] besiegt Katsuyori Shibata [10] (10:56)

  Kota Ibushi, Akebono & Kazushi Sakuraba besiegen Tomohiro Ishii, Takashi Iizuka & YOSHI-HASHI (13:25)

  G1 Climax 23 - Final Match
  Tetsuya Naito besiegt Hiroshi Tanahashi (26:41)


  Stand G1 Climax 23

  Block A
  1. Hiroshi Tanahashi [11]
  2. Katsuyori Shibata [10]
  3. Davey Boy Smith Jr. [10]
  4. Prince Devitt [10]
  5. Togi Makabe [10]
  6. Kazuchika Okada [9]
  7. Hirooki Goto [8]*
  7. Lance Archer [8]
  7. Satoshi Kojima [8]
  10. Tomohiro Ishii [6]


  Block B
  1. Tetsuya Naito [10]
  2. Minoru Suzuki [10]
  3. Karl Anderson [10]
  4. Shelton Benjamin [10]
  5. Shinsuke Nakamura [10]
  6. Yuji Nagata [10]
  7. Kota Ibushi [8]
  7. Toru Yano [8]
  7. Yujiro Takahashi [8]
  10. Hiroyoshi Tenzan [6]*


  * verletzungsbedingt vom Turnier zurückgezogen

  New York Jets - Rebuilding since 1969

  Einmal editiert, zuletzt von ()

 • A N Z E I G E
 • Block A ist unglaublich stark besetzt. Da könnte jeder ins Finale einziehen.
  Okada, Tanahashi, Shibata oder sogar Devitt !
  In Block B traue ich nur Nakamura oder Suzuki den Einzug ins Finale zu.


  Wird am Ende wohl auf Shibata vs Nakamura hinauslaufen, welches Shibata dann gewinnt.


  Mein persönliches Traumfinale: Kazuchika Okada vs Shinsuke Nakamura !!! :cool:

 • Hier die epische Pressekonferenz:
  https://www.youtube.com/watch?…ture=youtube_gdata_player


  Zusammenfassung:
  - Tanahashi mit einer schrecklichen Frisur
  - Karl Anderson beleidigt Togi Makabe und es kommt fast zu einer Prügelei zwischen den Beiden
  - Minoru Suzuki ist mega angepisst, weil Yujiro und sein Girl die ganze Zeit knutschen, wirft daraufhin nen Stuhl um und zerlegt Yujiro. (Yujiro pisst sich fast in die Hose und wehrt sich nicht mal)
  - Minoru Suzuki verlässt frühzeitig die Pressekonferenz
  - Im Hintergrund sieht man Shelton, der vergeblich versucht die B*tch von Yujiro zu erwerben.
  (Hat sogar paar Geldscheine in der Hand.)
  - Toru Yano und Shinsuke Nakamura können sich das Lachen nicht verkneifen


  :thumbsup:

 • Shibata fände ich cool. Dummerweise neigt New Japan nicht immer das zu machen was mir gefällt.
  Irgendwie hab ich Naito im Gefühl, auch wenn ich keinen Grund sehe wie und warum.


  Sich die PK mit atomatisch Übersetzten Untertiteln anzusehen ist übrigends auch eine Freude.

  Kill
  Zambrano
  Kill

  Einmal editiert, zuletzt von ()

 • Zitat

  Original geschrieben von Mangomörder:
  Shibata fände ich cool. Dummerweise neigt New Japan nicht immer das zu machen was mir gefällt.
  Irgendwie hab ich Naito im Gefühl, auch wenn ich keinen Grund sehe wie und warum.


  Sich die PK mit atomatisch Übersetzten Untertiteln anzusehen ist übrigends auch eine Freude.


  Fands lustig das Shibata's Name jedes Mal komplett falsch wiedergegeben wurde vom Übersetzer.:D Climax ist dieses Jahr aber auch blöd zum tippen da viele in Frage kommen. Ich denke Shibata wird als Gruppen-Zweiter abschließen weil er am letzten Tag an Tanahashi scheitert Spontan würde ich deswegen sagen Nakamura gewinnt gegen Tanahashi im Finale, das Match hatten wir auch lange nicht mehr.  Bisherige Ergebnisse des 1. Tages:


  NJPW "G1 Climax 23 - Tag 1"
  01. August 2013
  Hamamatsu


  G1 Climax 23 - Block B
  Kota Ibushi [2] besiegt Toru Yano [0] mit dem Phoenix Splash (7:32)


  G1 Climax 23 - Block A
  Lance Archer [2] besiegt Tomohiro Ishii [0] nach dem Blackout (10:43)


  G1 Climax 23 - Block B
  Shelton Benjamin [2] besiegt Hiroyoshi Tenzan [0] nach dem Paydirt (8:20)


  G1 Climax 23 - Block A
  Katsuyori Shibata [2] besiegt Davey Boy Smith Jr. [0] mit einem PK (9:06)


  G1 Climax 23 - Block B
  Yujiro Takahashi [2] besiegt Tetsuya Naito [0] mit dem Tokyo Pimps (9:30)


  G1 Climax 23 - Block B
  Yuji Nagata [2] besiegt Minoru Suzuki [0] mit einem Wrist-Clutch Exploder (14:34)


  G1 Climax 23 - Block A
  Togi Makabe [2] besiegt Hirooki Goto [0] mit einem King Kong Knee Drop (11:21)


  G1 Climax 23 - Block B
  Karl Anderson [2] besiegt Shinsuke Nakamura [0] mit dem Gun Stun (12:55)


  G1 Climax 23 - Block A
  Satoshi Kojima [2] besiegt Hiroshi Tanahashi [0] mit einer Lariat (16:08)


  G1 Climax 23 - Block A
  Prince Devitt [2] besiegt Kazuchika Okada [0] mit dem Bloody Sunday (12:57)  Block A:
  1. Lance Archer [2]
  1. Katsuyori Shibata [2]
  1. Togi Makabe [2]
  1. Satoshi Kojima [2]
  1. Prince Devitt
  2. Tomohiro Ishii [0]
  2. Davey Boy Smith Jr. [0]
  2. Hirooki Goto [0]
  2. Hiroshi Tanahashi [0]
  2. Kazuchika Okada [0]


  Block B:
  1. Kota Ibushi [2]
  1. Shelton Benjamin [2]
  1. Yujiro Takahashi [2]
  1. Yuji Nagata [2]
  1. Karl Anderson [2]
  2. Toru Yano [0]
  2. Hiroyoshi Tenzan [0]
  2. Tetsuya Naito [0]
  2. Minoru Suzuki [0]
  2. Shinsuke Nakamura [0]

 • Zitat

  Original geschrieben von Dingo:
  Devitt besiegt Okada :eek:


  Hätte ich jetzt nicht gedacht.


  Konnte man erwarten das Devitt den Sieg hier bekommt nachdem er das Titelmatch verloren hat. Finish war auch leichter Overkill da Okada erst diesen Chokeslam-Samoan Spike von Fale kassierte, dann ein Stuhl übern Kopf bekam und danach den Bloody Sunday einstecken musste.


  So wie man hört soll kein Match dabei gewesen sein was ein wirklicher Stinker gewesen ist. Nur der Main Event soll ein wenig an der Interference des Bullet Club gelitten haben.

 • Zitat

  Original geschrieben von STRIGGA:
  Finale Shibata vs. Nakamura. Real Strong Style~


  :nene:

  "Heute sehen wir noch viel klarer, daß Privateigentum an Produktionsmitteln und Marktfreiheit zu einer immer größeren Ungleichheit führten, welche die Freiheit der großen Zahl gegenüber der Freiheit kleiner Gruppen unerträglich einschränkt."
  - Karl-Hermann Flach (1971)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E